Blog

Go to next/previous page

एउटा याद……

2071-11-30….
९:४५ pm, एक तमास संग सुसाएर बग्दै गरेको सेती नदद,लोडसेडीङ ,चारैततर अन्धकार, रात तिप ंदै जााँदा र बढ्दो सन्नाटामा, होस्टेलको कौसीमा बसेर ारी ोखरा देखी बाग्लुंग, बबत आउने जाने गरेका गाडीहरुको लाईटको उज्यालोमा ध्यान गईरहेको थियो। भोलीको assesment र assignment को एकै चोदटको pressure, मा केही समयको लाथग भए तन mind फ्रेस गराउन खोज्दै

थिएाँ।
सोचेँ, कती आनन्द ि यो जीबन, न खाना काउन टेन्सन ,न आज तरकारी िैन भन्ने टेन्सन।मानौँ काम भनेको केही तन िैन…. ।तर तन assesment मा ास हुन अनेक जुक्तत लगाउन ने।
ारर गुडीरहेका गाडीहरु देखेर मनमा एउटा सोच आयो। यो मान्िेको जीबन तन त्यही गाडीहरु जस्तै त रहेि, कदहले कुन गन्तव्यमा रोककन्ि त कदहले कुन गन्तव्यको लाथग दौडेको हुन्ि। त्यस्तै हामी यात्राको क्रममा कदहले कुन गाडी साँग भेट हुन्ि,त कदहले कुन साँग िुदटन्ि..। अनी कहीले दुभाबग्य बस कुनै घटनामा ररन्ि।
फोनको रराँग ले मेरो ध्यान खलबलाई दीयो।
360px-Get-Your-Girlfriend-a-Great-Birthday-Present-Step-8

“हेल्लो।”
“हेल्लो।”
“सन्चै हुनुहुन्ि”?
उसको बोलल सुन्ने बबततकै थचनी हालेँ।
भनेँ ।
“सन्चै िु। ततमी नी?कता बाट सक्झिने मौका ायौ त”?
“दिकै िु।” भनी “आज उाँहा ोखरा जानु भएको ि।”
“ततमी काँहा हो नी”?
“म थचतवन मै िु।”
सोचें,
क्जन्दगीमा कयौं सझबन्ध हरु हुन्िन।जसलाई हामी कुनै साँज्ञा ददन सतदैनौ। ती सझबन्ध हरु नजातनाँदो ाराले स्िाप त भएका हुन्िन।अनी समय साँगै फेरी बबलाएर जान्िन।
ऊ साँग तन यस्तै सझबन्ध जोडडएको थियो। जसको कुनै नाम थिएन ।प्रेलमका,हैन। दददद,बदहतन ,हैन। सािी ,मा..त्र तन हैन। खैर,मलाई नै िाहा थिएन।
“ततलम तन आएकी भए हुन््यो नी त,बुढा साँग ोखरा”
“खै त्याहााँ आउन मनै लागेन। भन्न त फ्रेश हुन,प्राकृततक आनन्दको महसुस गनब। मान्िेहरु ोखरा जाने गिबन रे। तर मनमा केही बबिेको जस्तो अनुभुती भईहाल्यो त्याहााँ आउने भने ति।”
ऊ फेरी तन भावनामा डुबेकी थिई। हुनत ऊ दहले तन त्यती हााँसेर बोक्ल्दनिी।उसको मुहारमा हााँसो देख्नन,म आफैं अनेक िोक भनेर जबरजस्ती उसका जोडडएका ओिहरु खुलाउन बाध्य ािे।
हल्का हााँसोको ारामा भनेँ।
“हुनत हो,संधै साँगै हुन िब भन्ने तन िैन। लगभग आज त ३४-३५ ददन भयो तयारे नयााँ साईनो को तन हैन?”
मलसनो सोरमा हााँसेको जस्तो गरी।
भनें “तेसो भा आज एतलै हो”?
“अझझम एतलै िु।” भनी “त्यही भएर त सझिेकी नी।”
क्जस्काउने शैली मा भनें “म आम त सािी”?
“अब,आउन लाई त गेट बन्द भई सतयो नी… ।”
उसको यो कुरा सुनेर म सोचमा रें। उसले भन्न खोजेकी के थिई १० बज्न लाथग सतयो घरको गेट बन्द भयो,भन्न खोजेकी थिई या अरु नै………………।
#संयोग

Leave Your Comments